News Room

Online Asset Co.,Ltdefin OnTour Marketing @ หาดใหญ่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

พบกับงาน efin On Tour Marketing อีกครั้ง โดยในครั้งนี้ทาง efin ได้เดินทางไปจัดอบรม ฝึกการใช้งานเพื่อเจาะลึกทุกประเด็น ไปพร้อมกับเทคนิคดีๆในการการประยุกต์ใช้ กับโปรแกรม efin Stock PickUp และ efinTrade Plus ที่เราเน้นการฝึกปฎิบัติจริงแบบเข้มข้มบนคอมพิวเตอร์ ให้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ในอำเภอหาดใหญ่ โดยอาจารย์จาก efin School


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 107 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

Related News

News and Activities of the Company

efin ได้มีการจัดกิจกรรม efin On Tour Marketing โดยได้เดินทางไปจัดอบรมฝึกการใช้งานเพื่อเจาะลึกทุกประเด็นในโปรแกรม efin และเทคนิคดีๆ ที่สามารถนำมาปฎิบัติจริงแบบเข้มข้ม ในจังหวัดพิษณุโลก โดยอาจารย์จาก efin School

News Room All Next News