ข้อมูลองค์กร
 
 
คณะกรรมการ, คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการ

  ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส กรรมการ
2. นางสาวสมบัติศิริ เชาวกุล กรรมการ
3. นายพัฒนศักดิ์ เชาวกุล กรรมการ

คณะผู้บริหาร

  ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวสมบัติศิริ เชาวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายพัฒนศักดิ์ เชาวกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายวุฒิพงษ์ เชิดธนากร กรรมการบริหาร
5. นางสาวพิมพ์รภัส ศิริไพรวัน ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว และ/หรือ บรรณาธิการข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

รายละเอียดคณะกรรมการ, คณะผู้บริหาร

 
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด