ข้อมูลองค์กร
 
 
รายละเอียดคณะกรรมการ, คณะผู้บริหาร

นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส

ตำแหน่งที่สำคัญ
 • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
 • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีไอ รีโวลูชั่นส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แองกัส เทคโนโลยี จำกัด
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, University of Central Oklahoma, USA
 • ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 • Director Certification Program (DCP 54), 2005/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสู่ Top Executive (Executive Development Program) EDP รุ่น7/54

นางสาว สมบัติศิริ เชาวกุล

ตำแหน่งที่สำคัญ
 • กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Director Accreditation Program (DAP 32), 2005/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Introduction to the Capability Maturity Model Integration Version 1.2, Software Park Thailand & Carnegie Mellon University Software Engineering Institute

นายพัฒนศักดิ์ เชาวกุล

ตำแหน่งที่สำคัญ
 • กรรมการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Director Accreditation Program (DAP), 2005/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายวุฒิพงษ์  เชิดธนากร

ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เอสทีไอ รีโวลูชั่นส์ จำกัด
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
 • The Manager รุ่น 69 สถาบันการบริหาร และจิตวิทยา

นางสาวพิมพ์รภัส ศิริไพรวัน

ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว และ/หรือ บรรณาธิการข่าวอีไฟแนนซ์ไทย บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด